Llista de polítiques actives

Name Type Consentiment de l'usuari
Acord de protecció de dades Site policy Tots els usuaris

Resum

Consentiment de l'usuari a l'Acord de protecció de dades.

Text complet de les condicions d'ús

L’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquest sentit us informem que les dades s’incorporaran al Registre de tractament de dades d’activitats formatives de l’EAPC.

Especificitats del tractament:

  • Identificació del tractament: Activitats formatives.
  • Responsable del tractament: Direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • Legitimació: consentiment de la persona interessada.
  • Finalitat: La finalitat del tractament és la gestió dels alumnes i docents de les activitats formatives organitzades per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya. Els usos previstos són la inscripció i la certificació de les persones assistents a les activitats formatives, així com els nomenaments, la contractació i la certificació dels docents de les activitats formatives organitzades per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • Destinataris: Les dades es cedeixen als responsables de formació del departament respectiu, als òrgans transversals de la Generalitat de Catalunya que col·laboren amb l’EAPC en l’organització d’activitats de formació, i a totes les persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari de contacte disponible al web de l’EAPC.
  • Informació addicional: Podeu trobar més informació en relació a la política de protecció de dades de l’EAPC a la pàgina web de l’EAPC.